+31618859550 info@naisycare.nl
Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Naisy Care gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3083SG) aan de Amelandseplein 36B, hierna te noemen “Naisy Care” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Naisy Care verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Naisy Care u over de manier waarop Naisy Care uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Naisy Care worden aangeboden op www.naisycare.nl. 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel

Naisy Care verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.naisycare.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Naisy Care gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Naisy Care.

2. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Naisy Care deze gegevens net zoals die van andere klanten van Naisy Care.

3. Andere doeleinden

Tot slot kan Naisy Care uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Naisy Care geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Naisy Care voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Naisy Care een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Naisy Care op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

  1. Naisy Care maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Naisy Care ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

  1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@naisycare.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

  1. Het is mogelijk dat Naisy Care tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.naisycare.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Naisy Care

  1. Naisy Care heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Naisy Care verwerkt ten behoeve van www.naisycare.nl. Naisy Care accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

  1. Naisy Care bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.naisycare.nl, tenzij Naisy Care op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. Naisy Care behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.naisycare.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.naisycare.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.naisycare.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-08-2019.
Share This