+31618859550 info@naisycare.nl
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Op dezelfde manier, laat uw licht schijnen voor anderen, opdat zij uw goede daden mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met persoonlijke begeleider Naisy care en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
Naisy Care bestaat uit een persoonlijk begeleider.
Naisy Care staat voor ontplooiing, ondersteuning, verzorgen, vergroten en behouden van de kwaliteiten van hun klanten. Naisy Care werkt met het ecologische systeem model, Als persoonlijke begeleider ondersteun en verzorg Naisy Care klanten met een beperking. Naisy Care werk met ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) en mantelzorg instituut van de klant om de beperking van de klant zo veel mogelijk te verminderen en onafhankelijkheid te creëren.

3. Definities
a. Opdrachtnemer:Naisy care
b. Opdrachtgever: De klant
c. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen, opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Coaching / begeleiding klanten met een beperking
a. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
b. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.
c. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen

6. Observatie en verslag
A. Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de klant bezoekt de Kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging.
B. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd.
C. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de klant of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Naisy Care opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

7. Vertrouwelijke informatie
A. Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de client kan besloten worden om derden in te lichten.
B. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
C. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

8. Regels rond een afspraak voor klant
sessie word bij de klant thuis of op school. De ouder dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessies is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. Aan het eind van de begeleidingstraject dient de klant of hij/zij vertegenwoordiger een proces logboek te krijgen van de klant.

9. Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email en telefonisch. Tijdens het begeleiden van klanten wordt de telefoon van Naisy care niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

10. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te vragen bij Naisy Care. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven gehanteerd worden.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

11. Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach.
De ouders van de klant verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Naisy Care Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Naisy Care een betalingsherinnering. Indien de ouders van de klant niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Naisy Care gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Naisy Care, is Naisy Care genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Naisy Care gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de klant aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De begeleider is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
Voorts is de begeleider bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de begeleider kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de begeleider op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid
Het advies van Naisy Care is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Naisy Care is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Naisy Care, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Naisy Care . Vergoeding aan de klant en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Naisy Care . Voor lichamelijke- en psychische klachten van de klant, raad Naisy Care aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

14. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

15. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

Share This